Aanmelden

Protocol aannamebeleid Immanuëlschool:

• Een kind wordt aangenomen door aanmelding via het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient correct en waarheidsgetrouw te worden ingevuld en indien mogelijk door beide ouders te worden ondertekend.
• Het kan zijn dat een kind niet toegelaten wordt, wanneer er specifieke problemen zijn, omdat plaatsing op een andere school dan basisonderwijs in het belang van de ontwikkeling van het kind beter is.
• Wanneer een leerling wordt aangenomen, ontvangen de ouder(s) / verzorger(s) een bericht van aanmelding.
• Ouders met kinderen die reeds op de Immanuëlschool zitten, zullen d.m.v. berichtgeving in de nieuwsbrief worden geïnformeerd, dat zij de overige kinderen van het gezin tijdig dienen aan te melden. De aanmelding blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.
• Ouders van kinderen op de Immanuëlschool hebben niet automatisch recht van plaatsing voor overige kinderen van het gezin. Ook deze ouders dienen op tijd aan te melden. Schoolgaande kinderen, die bijvoorbeeld door verhuizing tussentijds worden aangemeld, kunnen slechts geplaatst worden indien:

• het onderwijskundig rapport, dat door de school van herkomst is opgesteld, dit toelaat (na beoordeling door de schoolleiding en intern begeleider)
• de samenstelling en de groepsgrootte dit toelaat (na beoordeling van de schoolleiding en intern begeleider)

Aanname van kinderen met een functiebeperking

Ten aanzien van kinderen, die aangemeld worden op onze school, waarbij er sprake is van een functiebeperking (kinderen met een motorische handicap, dove of slechthorende, blinde of slechtziende kinderen of kinderen met een verstandelijke beperking) volgt de school een aanmeldingsprocedure welke specifiek is afgestemd op de onderwijshulpvraag van dit individuele kind. Met de ouders wordt overlegd hoe het toelatingsonderzoek voor hun kind er uit zal zien. Bij dit onderzoek zullen de mogelijkheden van het kind en de mogelijkheden van de school geïnventariseerd worden.

Op deze wijze probeert de school tot een zorgvuldige afweging te komen over de mogelijkheid voor het volgen van onderwijs voor dit kind binnen onze school.
Alleen indien het kind woont in het “voedingsgebied” van de school worden aanvragen voor plaatsing in behandeling genomen.

Aanmelding
Aanmelden is dagelijks mogelijk. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de directeur. Tijdens een intakegesprek wordt aan ouders informatie gegeven over de school en zal een rondleiding door de school plaatsvinden. Er wordt een schooljaarboekje en jaarkalender meegegeven en een inschrijfformulier.

Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan vier jaar kunnen door middel van een advertentie in één van de regionale huis-aan-huis bladen gewezen worden op de mogelijkheid hun kind(eren) aan te melden.

Toelating en instroom vierjarigen

Een kind moet de leeftijd van vier jaar hebben bereikt om te worden toegelaten tot de basisschool. Om aan de school, groep en leerkrachten te wennen, mogen de kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden vijf ochtenden op school komen wennen. Deze momenten worden altijd in overleg met de leerkracht afgesproken. U wordt verzocht daarover contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Om organisatorische redenen worden er in december geen nieuwe leerlingen geplaatst (zij starten in januari) en ook vanaf mei tot aan de zomervakantie worden er geen nieuwe vierjarigen meer toegelaten (als de zomervakantie eind juli start, wordt er met de ouders overlegd wat betreft toelating van de leerlingen die in de maand mei vier jaar worden). Deze regel hanteren wij om de groepsgrootte in de kleutergroepen in de hand te houden en uw kind die zorg te geven zoals u die van ons verwacht. Deze leerlingen starten na de zomervakantie.

Leerplicht

Sinds de invoering van het basisonderwijs, in 1985, gelden hiervoor de volgende regels:
• Een leerling is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus: op 16 september 5 jaar geworden, dan leerplicht op de eerste schooldag in oktober.
• Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, is voor vijf uren per week vrijgesteld van de verplichting tot schoolbezoek. Ouders die hiervan gebruik maken, zijn verplicht dit kenbaar te maken bij de directeur. De uren mogen niet worden opgespaard.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties

Ieder kind moet gewoon iedere dag naar school. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden die formeel toestaan dat een leerling geoorloofd afwezig is bij de lessen. Een leerling kan dan, zoals het heet, vrijstelling van onderwijs krijgen. Er is een aantal gronden voor zo’n vrijstelling, bijvoorbeeld als er een huwelijk of begrafenis van een aanverwant familielid plaatsvindt of als een kind ziek is. Een andere reden voor geoorloofd verzuim, is als er vakantieverlof wordt toegekend door de directeur van de school. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid. We lichten deze regel dan ook graag toe. Voorop gesteld moet worden dat vakantieverlof géén recht is. Maar… als één van de beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens de schoolvakantieperiodes (dus tijdens alle schoolvakanties!) onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school vakantieverlof aanvragen. De school heeft hiervoor speciale formulieren beschikbaar.

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:

• toestemming voor vakantie dient bij voorkeur twee maanden van tevoren aangevraagd te worden
bij de directeur van de school of instelling waar het kind staat ingeschreven;
• de ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;
• de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof;
• vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend;
• vakantieverlof mag niet langer dan tien schooldagen duren;
• vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Geen reden om verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte, als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
Alle aanvragen voor verlof moeten bij de directeur van de school worden ingediend. Hij weet in welke gevallen hij hier zelf over kan beslissen of wanneer de aanvraag moet worden doorgestuurd naar de afdeling leerplicht van de Gemeente Westland.

Schorsing en verwijdering

Op stichtingsniveau is er een regeling die beschrijft hoe PCPOW – indien noodzakelijk en als uiterste machtsmiddel – overgaat tot het schorsen en/of verwijderen van leerlingen in geval van grensoverschrijdend gedrag. De regeling beschrijft ook de wijze waarop – indien noodzakelijk – wordt overgegaan tot het ontzeggen van de toegang aan ouders. Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. Bij schorsing langer dan één dag wordt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld door de directeur. Hiervan wordt een kopie aan de afdeling leerplicht van de de Gemeente Westland verstuurd. De volledige regeling staat gepubliceerd op www.pcpowestland.nl, in de rubriek Regelingen.