Kenmerken

Wat maakt de Immanuëlschool bijzonder?

De Immanuëlschool is een school voor Protestants Christelijk basisonderwijs. Het Protestants Christelijke karakter van de school wordt gekenmerkt door het streven naar een sfeer van verdraagzaamheid, tolerantie en respect voor een ieder. Naast de Bijbelse Geschiedenislessen willen wij de Christelijke levensstijl ook terugzien in de dagelijkse omgang van leerkrachten en leerlingen. We geloven in het Woord van God, zoals dit staat beschreven in de Bijbel. De Bijbel is het boek waarin we leefregels vinden. We hechten aan die leefregels en willen van daaruit leven en werken. De leerlingen van de Immanuëlschool willen we leren eerbied te hebben voor God, Zijn Woord en voor andere mensen. Praten over de bijbel is eigenlijk ook praten over jezelf en hoe je over dingen denkt. Begrippen als rechtvaardigheid, milieubeheer, naastenliefde, verantwoordelijkheid e.d. worden aan de hand van verhalen uit de bijbel behandeld en uitgediept. We praten, luisteren, maken toneelstukjes, tekenen, zingen, kijken videofilms over onderwerpen die bij het vakgebied passen.
Onze school is vertegenwoordigd in de werkgroep “Kerk en School”. Door deze groep worden thema en afsluitingsdiensten georganiseerd.
Jaarlijks vinden er voor de leerlingen van de bovenbouw excursies plaats naar één van de kerken.

Doelen van de school

Algemeen opvoedingsdoel van de Immanuëlschool: het jonge kind begeleiden en stimuleren in de ontwikkeling op de weg naar (jong)volwassenheid. We streven ernaar dat de kinderen, wanneer ze na groep 8 onze school verlaten,

• voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld op het gebied van taal en rekenen. Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en kunnen omgaan met getallen en hoeveelheden
• zich de noodzakelijke kennis van de overige vakgebieden hebben eigen gemaakt
• zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een positieve eigen manier kunnen omgaan met creatieve uitingen van anderen • een zekere mate van sociale ontwikkeling hebben verworven, zodat ze optimaal kunnen
deelnemen aan het menselijk verkeer
• kunnen omgaan met eigen emoties en die van anderen

Met de onderwijsinhouden die we onze leerlingen aanbieden, geven we ze de mogelijkheid om bovenstaande doelen te bereiken. Deze kerndoelen zijn verwerkt in het schoolplan en vormen een belangrijk uitgangspunt bij de aanschaf van nieuwe methoden.

 

We hebben zorg en aandacht voor ieder kind

De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Het kind zal dan met anderen kunnen spelen en werken, de wereld gaan verkennen, voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door het omgaan met anderen en het ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren kennen, waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod kan omgaan. Daarom zijn we ook zeer alert op problemen die zich op dit gebied kunnen voordoen en proberen deze, waar mogelijk, voor te zijn. Indien het kind extra hulp nodig heeft, kunnen we ook, eventueel met behulp van andere instanties, het kind extra ondersteunen en begeleiden.

 

We handhaven het kleutereigene

We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Met de kleuters werken we daarom rondom thema’s. Daarbij geven we het jonge kind volop de gelegenheid zich te ontwikkelen en te ontplooien. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. We werken met lessen uit: Groei, Schatkist, Bas gaat digi-taal, het vier seizoenenboek en diverse mappen met lessuggesties. Het spelen in hoeken, bewegingsonderwijs in het speellokaal en buiten op het schoolplein is een bijna dagelijks terugkerend onderdeel van ons onderwijs.

We werken samen met ouders

Werken aan kwalitatief goed onderwijs doe je samen. Vandaar, dat we als school grote waarde hechten aan de betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs. Naast de oudercommissie, schooladviesraad en medezeggenschapsraad worden ouders betrokken bij o.a. overblijven, sportdagen, circuit in groep 3, werken met de computers. De ouders ontvangen bij hun hulp aanwijzingen van de leerkrachten. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de school. Ouders die binnen de school helpen, werken binnen het kader van de opgestelde omgangsregels met betrekking tot de leerlingen en leerkrachten.

Onderwijs en kwaliteit

Scholen moeten kwaliteit leveren en de kwaliteitsmeting van scholen wordt steeds toegankelijker gemaakt. De Immanuëlschool heeft voor de komende jaren een onderwijsbeleid uitgezet passend bij de visie van de school en gericht op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De school heeft dit verwoord in het schoolplan, een document waaraan de inspectie de school toetst. Op onze school vinden we dat kinderen met verschillende capaciteiten, karakters en interesses zich thuis moeten kunnen voelen; van kleuter tot tiener.

Vandaar dat we onze visie kort kunnen samenvatten in de volgende missie:
De Immanuëlschool is een Christelijke basisschool die kansen wil bieden aan alle leerlingen in een vertrouwd pedagogisch klimaat.
Kortom: Samen leren met plezier, voor een waarde(n)volle toekomst!

 

Waar wij op de Immanuëlschool voor staan

Op onze school zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving en sfeer waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als uitgangspunt voor het onderwijs op onze school hebben we gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem, oftewel het klassikaal aanbieden van leerstof. Binnen dit systeem geven we de individuele leerling zoveel mogelijk onderwijs op maat. Wij streven kortom naar een goede balans tussen het belang van ieder kind afzonderlijk en dat van de groep waarin dat kind functioneert.
Wat betekent één en ander concreet voor het onderwijs op de Immanuëlschool?
Bij de kleutergroepen zijn de activiteiten sterk gericht op het individuele kind wat betreft interesses en ontwikkeling. Bij het werken in de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van moderne onderwijsmethoden. Deze methoden bieden vele mogelijkheden en ideeën om het aanbieden van leerstof op de groep toe- en eventueel aan te passen. Naast de klassikale uitleg is er ook ruimte om kinderen apart, of in kleinere groepjes extra uitleg te geven. Bij het verwerken van de lesstof maken we gebruik van diverse werkvormen zoals het werken in groepen, zelfstandig werken, circuitmodel.
Er is ruimte om naast het zelfstandig maken van de basisstof individueel verder te werken aan extra taken, verrijkingsstof. Zowel tijdens de uitleg als tijdens de verwerking zijn er binnen de groep differentiatiemogelijkheden wat betreft de hoeveelheid lesstof en het niveau waarop gewerkt wordt.

Wat betekent één en ander concreet voor de zorgverbreding op de Immanuëlschool?
Ons uitgangspunt is dat er verschillen zijn tussen kinderen. Ons onderwijs is dus afgestemd zowel op de groepsontwikkeling als op de individuele ontwikkeling van elk kind. Onze zorgverbreding is er op gericht om zo snel als mogelijk is hulp te bieden bij, of in te spelen op dreigende problemen. Binnen ons klassikale onderwijssysteem maken we gebruik van onze methoden, die mogelijkheden bieden om in te spelen op de individuele behoeften van kinderen, waardoor veel problemen al voorkomen kunnen worden. Individuele leerlingen krijgen op deze manier meer of juist minder uitleg van de lesstof, of tijd om deze te verwerken. Door dit diagnosticerend onderwijzen worden eventuele problemen al vroegtijdig onderkend en verdere moeilijkheden voorkomen. Daarnaast maken we op onze school gebruik van diverse toetsen, zowel methodegebonden als niet methodegebonden toetsen (CITO-toetsen bijvoorbeeld). Voor kinderen die specifieke didactische of pedagogische zorg nodig hebben, bieden we extra zorg binnen en, indien nodig, buiten de groep.

Wat betekent één en ander concreet voor het pedagogisch klimaat op de Immanuëlschool?
In de loop van de jaren dat kinderen bij ons op school zijn, leren ze om steeds meer zelf(standig) beslissingen te nemen. Tot bepaalde grenzen worden ze steeds vrijer in de omgang met medeleerlingen, materialen en werkwijzen. De leerkrachten spelen hierin een begeleidende rol. Naast de leerstof hebben de leerkrachten ook tijd en aandacht voor ervaringen van kinderen. Bij problemen van en met individuele kinderen bieden leerkrachten een luisterend oor en zal indien dat wenselijk en mogelijk is samen met het kind en ouders gezocht worden naar een mogelijke oplossing; ofwel er wordt gezocht naar een manier om met de problemen om te gaan. Kort gezegd: we willen dat er op onze school een sfeer heerst van vertrouwen, eerlijkheid, openheid en gemoedelijkheid. Kinderen moeten zich thuis voelen en een zekere geborgenheid ondervinden gedurende hun schoolperiode.

Wij hechten op onze school veel waarde aan normen en waarden. Het streven naar een sfeer van verdraagzaamheid, tolerantie, maar ook discipline en respect voor elkaar kenmerkt ons onderwijs. Hierdoor kunnen we als schoolteam uw kind ook veiligheid en zekerheid bieden waardoor het zich “thuis” voelt op onze school.
De basisschool is -naast het gezin- de plek waar kinderen kennis maken met de normen en waarden in onze samenleving. We zien het dan ook als één van onze belangrijkste taken uw kind te leren omgaan in relatie tot de medemens, het dier, de natuur en het milieu in de ruimste zin van het woord. Leren respect te hebben voor elkaar en voor het standpunt van anderen. Dit is het uitgangspunt en de doelstelling voor het behoud van een goede sfeer (pedagogisch klimaat) in onze school.

 

De Immanuëlschool is een school waar gewerkt wordt met het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en dat de leerstof per leerjaar geordend is en aangeboden wordt. Binnen dit leerstofjaarklassensysteem wordt door middel van het principe van het handelingsgericht werken onderzocht wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. Wij zijn als schoolteam in ontwikkeling om onze onderwijspraktijk zo in te richten, dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van ieder kind, vastgelegd in een groepsoverzicht en groepsplan. Dit alles binnen de kaders en grenzen van onze visie en mogelijkheden in personele en materiële zin.

 

Handelingsgericht Werken: de volgende zeven uitgangspunten vormen de basis vormen voor onze onderwijspraktijk:

1. “Ik denk, kijk naar en praat over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de
onderwijsbehoeften, en handel daar zoveel mogelijk naar.”
2. “Het afstemmen op kinderen zal ík als leerkracht moeten doen.”
3. “Ik werk doelgericht en zoek naar richtinggevers voor mijn handelen, gebaseerd op wat het kind wél kan.”
4. “Ik werk vanaf het begin samen met het kind, de ouders, mijn collega’s en begeleiders.”
5. ”Ik kijk naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en mijzelf en stem mijn handelen hierop af.”
6. “Iedereen heeft kwaliteiten, ik ben op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en mezelf.”
7. “We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkracht en begeleiders.”

Kern van het handelingsgericht werken is het kijken, luisteren, spreken met elkaar en afstemmen.