Organisatie

Organisatie in de groepen

In de groepen 1 en 2 wordt zowel individueel als in groepen gewerkt. De groepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z. dat de groepen 1 en 2 gecombineerd zijn. Het spel krijgt evenals de creativiteit veel aandacht. De kinderen werken met moderne ontwikkelingsmaterialen. Vanaf groep 3 wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat een groep kinderen van dezelfde leeftijd op hetzelfde moment dezelfde leerstof krijgt aangeboden. Er wordt gedifferentieerd gewerkt bij het instructiegedeelte en bij de verwerkingen in de lessen. Tijdens momenten van zelfstandig werken kunnen kinderen ook zelf keuzes maken.

Groepsindeling

Dit schooljaar wordt er naast de twee combi-kleutergroepen 1/2 gewerkt met de groepen 3 t/m 8. Voor het komende schooljaar is het mogelijk onze intern begeleider gedeeltelijk vrij te roosteren van lesgevende taken.

Zorgverbreding

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en hun ontwikkeling daarbij te volgen, maken we op de Immanuëlschool gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem.
Voor de groepen 1 en 2 hebben we een eigen observatie/signaleringssysteem. We kunnen hiermee nauwkeurig registreren of de ontwikkeling naar wens verloopt. De uitkomst wordt als leidraad gebruikt tijdens het 10-minutengesprek tussen ouders en leerkrachten. Tevens wordt er een aantal CITO-toetsen afgenomen.
Vanaf groep 3 werken we verder met het CITO-leerlingvolgsysteem. Twee of drie keer per schooljaar worden de kinderen getoetst op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Na iedere toets worden de uitslagen besproken. Dit gesprek vindt plaats tussen leerkracht en intern begeleider (IB-er). Voor kinderen die uitvallen wordt een hulpplan opgesteld. De leerkracht en de IB-er controleren na een periode of het hulpplan heeft gewerkt.

De organisatie van het onderwijs

Binnen ons team is belast met de zorg: Aart van der Vorm Lucardie Intern begeleider voor de groepen 1 t/m 8. Als op een gegeven moment blijkt dat het leerprobleem te groot is om door de eigen leerkracht op te lossen, wordt de intern begeleider ingeschakeld. In kleine groepjes of individueel wordt aan kinderen dan extra uitleg en speciale leerstof gegeven. Dit materiaal staat in onze orthotheek en wordt speciaal gebruikt voor kinderen met leerproblemen. Voorts wordt er gestreefd om in de groep remedial teaching (RT) toe te passen, als de groep bezig is met zelfstandig werken. Soms hebben we te maken met een groter leerprobleem of is het moeilijk een juist beeld van een probleem te krijgen. In dat geval kunnen we externe hulp inroepen van o.a. de volgende diensten:

• Onderwijs Advies
• Schoolarts / huisarts / logopediste / schoolmaatschappelijk werk
• Speciaal basisonderwijs
• Centrale dienst van FSPOW (samenwerkingsverband waarvan onze school deel uit maakt)
• Speciaal onderwijs (REC)

Onze school is aangesloten bij het Federatief Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (FSPOW). Met deze groep scholen in het Westland zijn afspraken gemaakt op het gebied van leerlingenzorg. Ook kunnen we hierdoor gebruikmaken van de kennis van het speciaal basisonderwijs.
In de praktijk betekent dit dat leerkrachten uit het speciaal basisonderwijs bij ons op school komen om leerlingen te helpen en/of ons adviezen te geven. Dit heet Ambulante Begeleiding (AB). Het komt ook voor dat hulp noodzakelijk is vanuit het speciaal onderwijs. De school krijgt dan extra middelen en mogelijkheden om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden. Dit komt uit de zogenaamde leerling gebonden financiering of rugzakje. Hierin wordt de school begeleid door een ambulant begeleider van een school voor speciaal basisonderwijs.

Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert, kan er overwogen worden om tot verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs over te gaan. Dit gebeurt nadat we als school geen mogelijkheden meer zien om het kind optimaal te begeleiden. De eventuele aanmelding voor een kind op een school voor speciaal basisonderwijs gebeurt door de ouders en loopt via de Centrale Dienst (CD) van het samenwerkingsverband. De commissie bekijkt of het kind in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs. De school vult m.b.t. de aanmelding een zgn. schoolinlichtingenformulier in.

Doubleren

Wanneer een kind in zijn/haar ontwikkeling op één of meerdere vakgebieden achterblijft en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling is niet naar verwachting, kan door de schoolleiding na intensief onderzoek en in overleg tussen ouders en leerkrachten besloten worden tot doubleren. Dit gebeurt uitsluitend, wanneer we de verwachting kunnen uitspreken, dat de doublure leidt tot betere leerresultaten en/of verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kan besloten worden het kind door te laten gaan naar de volgende groep met een aangepast programma voor het vakgebied waar hij/zij in achterblijft. Dit alles wordt in nauw overleg met de ouders/verzorgers besproken.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Via het leerlingvolgsysteem en de observaties van de groepsleerkracht kan gesignaleerd worden dat kinderen meer aankunnen dan de basisleerstof hen biedt. Zij kunnen zich door differentiatie-opdrachten uit de methodes verdiepen in de leerstof en/of krijgen niet-methodegebonden verrijkingsstof aangeboden. Als blijkt dat een leerling aan deze extra stof niet voldoende uitdaging beleeft en op een hoger leerniveau kan functioneren, wordt er met deze leerling volgens het Sidi-protocol gewerkt (signaleren en diagnosticeren). Daarbij wordt het werkelijke niveau van de leerling bepaald en wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het werken in de groep met een apart programma. Dit alles gebeurt in samenspraak met de ouders, waarbij dan ook gekeken wordt of het eventueel zinvol en verantwoord is om de leerling een groep te laten overslaan. Dit wordt per leerling bekeken en gebeurt echter bij hoge uitzondering.

Samenwerkingsverband Westland: de schoolondersteuner en het ondersteuningsteam van de school

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Westland. Aan het samenwerkingsverband nemen 45 scholen uit het Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland deel. Bij het Samenwerkingsverband werken in de Centrale Dienst  een aantal psychologen/orthopedagogen, maatschappelijk werkers en (preventief) ambulant begeleiders. De psychologen/orthopedagogen en preventief ambulant begeleiders zijn als ‘schoolondersteuner Samenwerkingsverband’ werkzaam in de scholen. Onze schoolondersteuner  is Ellen Looye. Als school biedt dit ons de mogelijkheid om een deskundige van het Samenwerkingsverband mee te laten denken in de begeleiding van de leerkracht en/of uw kind. Hierbij valt te denken aan overleg omtrent het functioneren van leerlingen, het uitwisselen van informatie of het uitvoeren van een observatie in de groep, waarvoor wij u altijd van te voren schriftelijk om toestemming vragen als het uw kind betreft. Het betreft dan nog geen aanmelding/toestemming om uw kind ‘breder’ te onderzoeken. Overleg over het functioneren van uw kind kan ook plaatsvinden in ons ‘ondersteuningsteam’, waaraan verschillende mensen deelnemen. Meestal bestaat ons team uit de intern begeleider, de leerkracht van uw kind en de schoolondersteuner , aangevuld met andere deskundigen zoals de schoolmaatschappelijk werker, een begeleider van de schoolbegeleidingsdienst, de directeur of teamleden met een bepaalde specialisatie. Het overleg zal allereerst als doel hebben de leerkracht te ondersteunen in de aanpak/benadering van uw kind. Hierbij richten we ons op de zogenoemde ‘onderwijsbehoeften’ van uw kind. De intern begeleider en/of leerkracht zal u op de hoogte brengen van hetgeen besproken is over uw kind. Uit het overleg kan naar voren komen dat het wenselijk is een observatie in de groep te laten plaatsvinden door de schoolondersteuner . Daarnaast is het mogelijk gerichter naar het functioneren van uw kind te kijken. Hierbij valt te denken aan het invullen van gedragsvragenlijsten, een (beperkt) onderzoek naar de leervorderingen van uw kind of het voeren van een gesprek met uw kind. Van de ondernomen activiteiten wordt door de schoolondersteuner een (kort) verslag gemaakt. De bevindingen worden binnen het ondersteuningsteam besproken, waarna u door de leerkracht en/of intern begeleider op de hoogte wordt gebracht. Indien noodzakelijk/wenselijk zal de schoolondersteuner de bevindingen zelf met u bespreken. Naar aanleiding van de bevindingen kan in het ondersteuningsteam ook besloten worden uw kind ‘breder’ te onderzoeken. Zo kan er bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (intelligentie- en/ of persoonlijkheidsonderzoek), een  uitgebreider onderzoek naar leervorderingen m.b.t. lezen,  spellen en/of rekenen, een sociaal onderzoek door de (school)maatschappelijk werker en/of een sociaal-medisch onderzoek door de jeugdarts plaatsvinden. Voorafgaand aan dit brede onderzoek is het wel noodzakelijk dat de leerkracht en ouders intakevragenlijsten invullen waarna deze in een intakegesprek met u zullen worden besproken. Deze vragenlijsten zijn nodig om een uitgebreider beeld te krijgen van het functioneren van uw kind in de schoolsituatie, maar ook in de thuissituatie. Van de onderzoeksresultaten wordt door de schoolondersteuner een verslag gemaakt waarin ook praktische tips worden opgenomen. Het verslag wordt besproken met alle betrokkenen. Dit verslag wordt aan u en met uw toestemming ook aan school gegeven. Het is van belang te weten dat de schoolondersteuner geen diagnoses als ADHD, autisme en/of dyslexie, dyscalculie stelt. Wel kan gekeken worden naar kenmerken van bovengenoemde stoornissen en zullen begeleidingsadviezen hierop aangepast worden. Indien noodzakelijk geacht kan uw kind doorverwezen worden naar een instantie welke wel dergelijke diagnoses stelt.

Leerlingvolgsysteem

Van ieder kind worden jaarlijks gegevens verzameld om te bepalen hoe de ontwikkeling in de groep verloopt.  Hiervoor gebruiken we vanaf groep 3 methodegebonden toetsen. Dit zijn toetsen die horen bij de reken/taal/leesmethode, enz. Hiernaast gebruiken we ook ‘onafhankelijke’ CITO-toetsen.