Visie/missie

De Immanuëlschool is een Christelijke basisschool die kansen wil bieden aan alle leerlingen in een vertrouwd pedagogisch klimaat.

Kortom: Samen leren met plezier, voor een waarde(n)volle toekomst!

Het belang van een visie:

Een visie ontwikkel je samen. Een visie geeft aan betrokkenen houvast en vertrouwen in de toekomst van de organisatie. In de visie staat een realistisch, geloofwaardig en attractief beeld beschreven van de toekomst van de school. Een visie slaat een brug tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie van de school. Voor een lerende school is een gemeenschappelijke visie onmisbaar, want ze vormt het punt waarop het leren zich richt en is de bron van energie voor het leren.

Bij visie moet gedacht worden aan de kijk op levensbeschouwelijk, cognitief, affectief en maatschappelijk functioneren van de school. Daarom zal onze visie onderverdeeld zijn in:

  • een levensbeschouwelijke visie
  • een onderwijskundige visie
  • een pedagogische visie
  • een visie op de relatie school-maatschappelijke omgeving

Kernwaarden

Aan onze visie liggen de volgende kernwaarden ten grondslag:

Ieder mens mag er zijn zoals hij/zij is en mag worden die hij/zij kan zijn met inachtneming van onze kernwaarden:

• Ieder mens maakt deel uit van een groep waarin hij/zij iets betekent

• Ieder mens is gelijkwaardig

• We gaan respectvol met elkaar en met de omgeving om

• We hebben zorg voor elkaar; het kan mij niet goed gaan als het jou niet goed gaat

• We leren van en met elkaar

• We nemen en dragen verantwoordelijkheid en zijn daar altijd op aanspreekbaar

Onze levensbeschouwelijke visie

Door de diversiteit aan achtergrond van de schoolpopulatie kan onze school een afspiegeling zijn van de maatschappij, waarbij wij vanuit onze christelijke levensbeschouwing de leerlingen kunnen laten ervaren dat wij in een multiculturele samenleving opgroeien. Hierbij leven wij voor: het respect hebben voor andersdenkenden met behoud van de eigen levensovertuiging.

We zullen als PC-school alert moeten zijn en er voor moeten zorgen dat onze school de eigen identiteit, keuzes en programma blijft volgen. Kenmerken hiervan zijn:

1. de school sluit aan bij de vraag van de ouders en de samenleving om duidelijk te zijn in presentatie en profilering

2. de school maakt, door de toenemende autonomie, gebruik van de geboden mogelijkheid om eigen doelen te realiseren

3. de school laat duidelijk zien dat de PC-school geen neutrale school is aangevuld met godsdienstonderwijs. Het christelijk karakter, de normen en waarden gelden voor het gehele doen en laten binnen het schoolgebeuren

4. de school verbindt geloof met de kern van de school: Waar gaat het over en waar gaat het ons om?

Onze onderwijskundige visie

Onze onderwijskundige visie is onder te verdelen in:

 ons didactisch handelen

 de klassenorganisatie

 differentiatie

 zorgverbreding

 

Ons didactisch handelen:

Wij zijn van mening, dat de leerboeken een uitstekend hulpmiddel zijn om kwalitatief goed onderwijs te geven, d.w.z. dat wij in staat zijn onze doelstellingen te halen. Zij geven tal van ideeën en leerstof om het leerstofprogramma op de groep en op het moment toe te snijden. Hiermee bedoelen wij, dat we de leerboeken optimaal willen gebruiken, zonder hiervan slaaf te zijn. Wij hebben op school een leerstofaanbod dat de kerndoelen volledig dekt. In het geval dit noodzakelijk is, zal de leerstof in een groep soms aangepast worden aan het niveau van een kind of een groepje kinderen. Dit betekent, dat de dagelijkse lesvoorbereiding van de leerkracht bestaat uit het plannen van de klassikale-, subgroep- en individuele-activiteiten van de leerlingen. Bij de uitvoering van deze activiteiten kiezen we werkvormen, die het mogelijk maken ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Het zelfstandig werken wordt door ons gezien als een belangrijke didactische werkvorm en voorwaarde voor het geven van gedifferentieerde instructie en verwerking.

De klassenorganisatie:

De ontwikkeling van een kind voltrekt zich in een wisselend tempo en vaak sprongsgewijs. Toch zijn er veel overeenkomsten in ontwikkeling, waardoor het mogelijk is een groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde leerstof aan te bieden. Daarom werken wij vooral in homogene leeftijdsgroepen.

De leerlingen zitten in een klassenopstelling die het beste past bij de gekozen werkvorm.

De leerlingen krijgen uitdeel- en ophaaltaken. Per door de leerkracht vastgestelde periode heeft een groepje kinderen klassendienst. De kinderen krijgen gedurende deze periode bepaalde verantwoordelijkheden, waarop zij ook aangesproken kunnen worden.

Er wordt naast klassikale instructie ook dagelijks instructie gegeven aan subgroepen of aan kinderen individueel. Ook wordt instructie gegeven op meerdere niveaus.

 

Differentiatie:

Zowel tijdens de instructie als tijdens de verwerking willen we differentiëren qua leerstof en leertijd. Dit betekent, dat we werken met meerdere instructiegroepen. Tijdens de verwerking wordt de leerstof toegesneden op de leerlingen in subgroepen en incidenteel op de individuele leerling. Wanneer de leerstof is verwerkt, gaat de leerling verder met herhalingsstof of verrijkingsstof afhankelijk wat met de leerkracht is afgesproken. De leerling kan zelfstandig met deze leerstof beginnen en deze verwerken en corrigeren. We gaan er vanuit dat alle leerlingen bij evaluatie aan de door ons vastgestelde basisdoelen voldoen. Voor leerlingen bij wie dit niet haalbaar blijkt, zijn minimumdoelen vastgesteld.

 

Zorgverbreding:

De zorgverbreding is er bij ons op school op gericht, zo snel mogelijk hulp te bieden bij een mogelijke leerachterstand of dreigende gedragsproblemen. Hiervoor hanteren wij een systeem van observatie en het Cito-leerlingvolgsysteem. Wij wachten echter niet de toetsafname af. Via onze manier van onderwijzen wordt reeds in de dagelijkse onderwijspraktijk diagnosticerend gewerkt, d.w.z. dat wij bij het geven van instructie en bij het verwerken van de leerstof signaleren welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Wij geven deze aandacht direct in de vorm van extra instructie aan de leerling individueel of in een subgroepje aan de instructietafel en/of meer verwerkingstijd. In de bovenbouw geven wij voorlichting en begeleiding bij studiekeuze en keuze van de vorm van voortgezet onderwijs. We willen elke leerling verwijzen naar de voor hem of haar meest passende vorm van voortgezet onderwijs aan de hand van onze ervaringen met de leerling en het resultaat van een eindtoets voor het basisonderwijs.

 

Onze pedagogische visie

 

Onze kijk op onderwijs:

 ons onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Om dit te bereiken geven wij gedifferentieerde instructie volgens het afschil-model, d.w.z. dat na de eerste uitleg het eerste groepje kinderen met de verwerking van de leerstof kan beginnen, na de uitvoeriger tweede uitleg kan weer een groep kinderen met de verwerking beginnen, totdat de leerkracht met het laatste subgroepje instructie kan geven b.v. aan de instructietafel

 ons onderwijs zal zich in ieder geval richten op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. We denken hierbij aan:

o omgaan met medeleerlingen

o weerbaar zijn

o verantwoordelijk zijn

o respect hebben voor

o meerdere oplossingsstrategieen hanteren

o hanteren van conflicten

o ontdekken van de grenzen van het eigen kunnen en deze zo mogelijk verleggen

o bewustwording van eigen mogelijkheden

o toepassen van geldende normen en waarden

 

 ons onderwijs gaat er mede vanuit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. De kinderen wordt geleerd respectvol te praten en genuanceerd te denken over de diverse bevolkingsgroepen die in ons land wonen. We moeten afrekenen met de bestaande vooroordelen.

 

Als school willen wij bijdragen aan:

 de relatie “opvoeding thuis-opvoeding school”. We willen met ouders in gesprek zijn en blijven met als doel , dat thuis en school zoveel mogelijk op één lijn zitten. Er zal door middel van gesprekken met ouders gestreefd worden naar een aanpak in opvoeding, waarbij de kinderen ervaren dat zowel ouders als school zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden hanteren.

 de juiste verhouding tussen het cognitieve, het sociaal-emotionele en het creatieve. We maken in ons lesrooster een evenwichtige verdeling van de lestijd tussen de cognitieve vakken, de creatieve vakken en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele aspecten van ieder kind. Er is dus evenredige aandacht voor kennis, creativiteit en gedrag/gevoel

 het bijbrengen van normen en waarden. Waarden zijn eerlijkheid, respect, zelfvertrouwen, vrijheid, mondigheid, vertrouwen. Bij deze waarden hanteren wij een norm, die wij als team met elkaar bepalen

 het werken aan motivatie en inzet, waarbij te denken valt aan belonen en straffen op school, verantwoordelijkheidsgevoel aanleren en verdraagzaamheid ontwikkelen

 

Als school willen wij inspelen op vaardigheden en attitudes die voor de toekomst belangrijk zijn. We denken dan aan:

 leren leren / zelfstandig leren

 het hebben van een actieve luisterhouding

 selecteren van informatie

 probleemoplossend leren

 een onderzoekende houding

 in groepsverband leren werken

 

Het draait in ons onderwijs in eerste instantie om het kind dat op school een ontwikkeling mee- en doormaakt. Het kind wordt voorbereid om zich een plaats te verwerven in de samenleving. Dit doen wij door het bovenstaande na te streven. Maar ook willen we leren hoe een kind zich als mens in de samenleving kan ontplooien en handhaven. Ieder kind is uniek, maar tegelijkertijd een sociaal wezen. Daarom willen we de kinderen ook leren om op een verantwoorde wijze met andere kinderen en volwassenen om te gaan. De omgeving waarin een kind zich bevindt, heeft invloed op de prestaties op school. Een kind brengt veel tijd door op school. Daarom willen wij een school zijn waar gewerkt wordt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid, waar respect is voor iedereen en het zelfvertrouwen voor ieder kind versterkt wordt. De kans is groot dat het kind zich in zo’n omgeving optimaal kan ontplooien.

Wij proberen op school ieder kind een veilig plekje te bieden, zodat iedereen zich op school “thuis voelt”. Daarom staan we open voor ieder kind en iedere ouder en proberen voor hen een luisterend oor te hebben. De problemen – hoe klein of groot ze ook zijn – worden door ons serieus genomen en samen met de betrokkenen wordt er aan de oplossing van het probleem gewerkt. Dit betekent dat wij niet alleen luisteren, maar er ook naar handelen, afspraken nakomen en waar nodig actie ondernemen.

 

Onze visie op de relatie school-maatschappelijke omgeving

De school is allang geen eiland meer in de maatschappij. Steeds meer hebben externe ontwikkelingen invloed op wat er binnen in de school gebeurt. Wij spelen in op deze externe ontwikkelingen. Ontwikkelingen kunnen kansen vormen voor een school of bedreigingen.

Wij willen als lerende basisschool conclusies trekken uit dergelijke ontwikkelingen. We kijken goed naar onze omgeving en zullen daar strategisch op reageren.

We gaan er voor!