Medezeggenschapsraad

Waarom medezeggenschap?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het schoolplan of kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals tussenschoolse opvang (TSO), het vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid of personeelsbeleid. Bijna teveel om op te noemen. De directie of het managementteam van de school neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een directie met de ondernemingsraad. De argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

 

Wat doet de GMR?

De scholen onder het bestuur van de Stichting PCPOW hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die op bovenschools niveau advies of instemming nodig hebben. Daarbij moet gedacht worden aan zaken die alle scholen aangaan. Wanneer een onderwerp slechts één of twee scholen aangaat, hoort dit thuis in de MR. De medezeggenschapsraden van de 15 scholen van PCPOW zijn in de GMR vertegenwoordigd met elk een personeelslid en een ouderlid. De algemeen directeur, Piet Vreugdenhil, is tijdens een gedeelte van iedere overlegvergadering aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat ouders en personeel inspraak hebben in het beleid van een school. Die inspraak krijgt vorm in de medezeggenschapsraad als adviesorgaan. De leden van de MR worden door ouders en leerkrachten uit hun midden gekozen. De MR op de Immanuëlschool bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten.

Oudergeleding: Esther van Cooten, Rick van den Berg (voorzitter), Paola Remmerswaal.

Personeelsgeleding: Mieke van der Hout, Nel Mieog, Rob de Ruijter (secretaris).

De raad wordt op financieel-fiscaal terrein bijgestaan door Jorne Hoogeveen.

De directeur is geen lid van de MR, maar woont de vergaderingen bij om een toelichting te kunnen geven op ontwikkelingen en beleid en om vragen te beantwoorden.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt en elke mening over schoolse zaken, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan de directie. Onze MR vindt het belangrijk openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. Daarom brengen we één keer per jaar schriftelijk verslag uit over de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag is voor alle betrokkenen opvraagbaar en wordt gepubliceerd op de website van de school. De MR zal de achterban (ouders en personeel) ook tussentijds regelmatig informeren via items in de nieuwsbrief. Als instrument voor raadpleging van de achterban kan de MR besluiten een enquête te houden.

NB. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van de school, uitgezonderd de behandeling van bij reglement bepaalde onderwerpen.

 

Blijft het bij praten alleen?

De MR is niet alleen gesprekspartner voor de directie, maar heeft ook advies- en instemmingsrecht voor een aantal zaken (bij wet geregeld). Adviesrecht houdt in dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft, zoals bijv. de vakantieregeling, de schoolbegroting, de groepsbezetting (formatie) en het schoolplan (meerjarenbeleidsplan).. De directie kan sommige voorgenomen besluiten niet uitvoeren zonder instemming van de MR. De leden van de MR – ouders én personeel – houden één gemeenschappelijk belang voor ogen: het scheppen en behouden van een optimaal schoolklimaat onder het motto:

“Leren met plezier: voor een waarde(n)volle toekomst!”.

 

Praat en beslis mee!

Bent u geïnteresseerd in het beleid dat de directie voert, wilt u meebeslissen over zaken die u en uw kind aangaan, heeft u ideeën voor verbetering van schoolse aangelegenheden? Kom bij ons aan boord! De MR vergadert ca. 6 keer per jaar.

Download hier de brochure Ik in de MR – brochure voor ouders in de mr van de basisschool.

[http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf]

 

Relaties met andere oudercommissies

MR en oudercommissie wisselen onderling verslagen uit en hebben regelmatig (informeel) overleg. Informatievoorziening van en naar de schooladviesraad (SAR) is gewaarborgd door deelname van de voorzitter van de MR aan de vergaderingen van de SAR. De MR is verder nog betrokken bij de Werkgroep Tussenschoolse Opvang (TSO) en bij de Werkgroep Verkeer.

 

Contact

Informatie over het reilen en zeilen in de MR is te verkrijgen bij een van de MR-leden: Judith Offringa (voorzitter) of Thelma van Brenk (secretaris). Het postadres voor de MR is: MR Immanuëlschool, Poelenburgh 1 2681 NW Monster of via e-mail: mr@immanuelschoolmonster.nl

Hieronder vindt u een aantal documenten die u kunt downloaden:

Reglement MR PCPOW

Huishoudelijk reglement MR Immanuëlschool

Links:

Wet Medezeggenschap op Scholen – WMS [http://www.infowms.nl/home/]

Ouders & COO [http://www.ouders.net/]

Ouders bij de les – over ouderbetrokkenheid op school [http://www.oudersbijdeles.nl/]

Informatiepunt voor ouders over onderwijs [http://www.50tienregsvr.nl/50tien.htm]